Regulamin serwisu

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

ELEKTRYK.NET.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.elektryk.net.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jestELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330524; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 6182100494, REGON: 301071560 oraz adres poczty elektronicznej: elektryk@elektryk.net.pl, numer telefonu kontaktowego: 62 500 10 35 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach
i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży przez Właściciela albo też są przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach i sprzedawanych produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: elektryk@elektryk.net.pl;
  • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy oraz czat.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych usługobiorcy: imię oraz  adres poczty elektronicznej.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w dolnym rogu Strony Internetowej. Usługobiorca może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Właściciela po kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Usługobiorca powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym. Usługa czat jest obsługiwana przez wtyczkę społecznościową Facebook Ireland Itd. Możliwe jest korzystanie z niej jako użytkownik zalogowany bądź jako gość. 

Usługa elektroniczna czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez usługobiorcę za jej pośrednictwem.

Wszystkie treści publikowane przez usługobiorców na Stronie Internetowej lub wysyłane za jej pośrednictwem powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram