Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna - pobierz - kliknij tutaj

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Zgodnie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, Elektryk Sp. z o.o. nie toleruje przejawów korupcji, które są sprzeczne z dążeniami do bycia odpowiedzialną i godną zaufania firmą. Polityka Antykorupcyjna będzie propagowana wśród pracowników firmy, przy wsparciu inicjatyw szkoleniowych.

  1. Cel

Celem Polityki jest przeciwstawienie się korupcji wśród współpracowników, partnerów biznesowych oraz stosowanie środków zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami. Polityka Antykorupcyjna jest traktowana spójnie z Kodeksem Etyki.

  • Definicja korupcji

Korupcja to nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i nieuzasadnionych korzyści osobistych lub dla innych osób. Oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości jakichkolwiek dóbr. Za „korzyść” uznaje się nie tylko profit o charakterze materialnym, ale także niematerialnym mi.ni. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia.

  • Zasady Polityki Antykorupcyjnej

Przejrzystość poprzez sprawiedliwie, przyjazne, uczciwie oraz otwarte i transparentne działanie. Dążenie do budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej, godnej zaufania. Postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z przyjętą Polityką, działania zabronione w relacjach z interesariuszami to:

- przekupstwo

- wymuszanie lub nakłanianie

- handel wpływami

- legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

  • Obszary ryzyka korupcyjnego (zagrożenia korupcją)

W sytuacjach zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych uzasadnione są podarunki i zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka). Wówczas, aby pracownicy nie czuli się narażeni na zarzuty podtrzymywania relacji biznesowych poprzez stosowanie zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami i przepisami, należy upewnić się, czy działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w firmie.

Dopuszczamy:

-  przyjmowanie lub proponowanie skromnych podarunków, których wartość, co do zasady nie przekracza wartości odpowiadającej 100 PLN. Podarunki nie mogą obejmować środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. kart podarunkowych, bonów itp.),

- przyjmowanie i oferowanie drobnych podarunków świątecznych, stanowiących element kultury i zwyczajów panujących w Polsce.

  • Obowiązki Pracownicy

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, a także innych form korupcji jest obowiązkiem wszystkich pracujących pod nadzorem Elektryk Sp. z o.o.

  • Zgłaszanie nadużyć

Pracownicy Elektryk Sp. z o.o. mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa bezpośrednio do Prezesa Zarządu. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością.

  • Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne.

Powyższe zasady zobowiązują Elektryk Sp. z o.o. do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami i właściwymi procedurami, których zadaniem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych i ewidencji. Dlatego też Elektryk Sp. z o.o. kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzonych działaniach oraz stosuje adekwatne procesy kontrolne.

  • Postanowienia końcowe

Pracownicy spółki zobowiązani są do zapoznania się z Polityką antykorupcyjną, bezwzględnego stosowania się do jej treści. Nieprzestrzeganie zasad Polityki Antykorupcyjnej skutkuje upomnieniem, naganą, zwolnieniem dyscyplinarnym, karą finansową oraz powiadomieniem organów ścigania włącznie. Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej procedury będzie rozpatrywany oddzielenie.

Kalisz, 29.04.2021 r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram