Kodeks Etyczny

Pobierz kodeks etyczny - kliknij tutaj

KODEKS ETYCZNY

Każda firma powinna posiadać Kodeks Etyczny. Wyznacza on standardy i wzory zachowań, jakich wymaga się od pracowników oraz to, czego mogą oczekiwać od niej Klienci w tym zakresie. Dlatego też postanowiliśmy spisać to, co obowiązywało w naszej firmie od początku jej istnienia, ale pozostawało w sferze praw niepisanych.

Niniejszy Kodeks, odnosi się do każdej osoby zatrudnionej w Elektryk Sp. z o.o. na każdym szczeblu firmowej hierarchii. Poprzez niego wskazujemy ogólne zasady, jakich wszyscy powinniśmy się trzymać aby nasza firma była budzącym zaufanie, rzetelnym i o nieposzlakowanej opinii przedsiębiorstwem, a także aby współpraca pomiędzy poszczególnymi działami firmy i jednostkami przebiegała w sposób harmonijny, bezkonfliktowy i owocny. Pracujmy nad tym wspólnie dla dobra zarówno naszego jak i naszych Klientów i Kontrahentów.

Zapoznanie się pracowników z niniejszym Kodeksem, traktujemy jako „lekturę obowiązkową” i mam nadzieję, że odpowie on na wiele pytań, które dotychczas nie były wyjaśnione.

I. Wartości firmy:

Nasze główne wartości

 • Uczciwość
 • Zorientowanie na Klientów
 • Zdyscyplinowanie
 • Odpowiedzialność
 • Przejrzystość działań
 • Pozytywne nastawienie
 • Powielanie najlepszych metod
 • Czynny udział w życiu społecznym

II. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w Elektryk Sp. z o.o.

Uczciwość w biznesie

Firma Elektryk Sp. z o.o. zawsze dążyła do tego aby wszelkie stosunki jakie łączą nas z kontrahentami, Klientami a także konkurentami były oparte na uczciwości. Nie tolerujemy korupcji, manipulacji, przeinaczania faktów, ukrywania danych i innych nieuczciwych praktyk, które prowadzą do osiągania nienależnych korzyści.

Zachowanie zasad uczciwej konkurencji

Elektryk Sp. z o.o. przestrzega zasady utrzymywania obustronnie korzystnych stosunków z naszymi partnerami biznesowymi. W naszych działaniach biznesowych oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać zasad prowadzenia biznesu zgodnych z naszymi zasadami. Elektryk Sp. z o.o. wierzy w ożywioną i uczciwą konkurencję i wspiera tworzenie odpowiednich zasad dotyczących konkurencji. Elektryk Sp. z o.o. i jego pracownicy są zobowiązani działać zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i wszystkich stosownych praw.

Nieprzyjmowanie korzyści majątkowych

Wszyscy pracujący w Elektryku mają absolutny i bezwyjątkowy zakaz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za jakiekolwiek działania, jak również wręczania tychże korzyści w celu zyskania Klientów, Partnerów Handlowych czy też przychylności urzędników i innych osób. Działania Firmy Elektryk Sp. z o.o. w celu pozyskania Klientów, promocji firmy i sprzedaży usług są zawsze jawne oraz w pełni zgodne zarówno z literą prawa jak i zasadami etycznego działania. Niedopuszczalna jest korupcja pod jakąkolwiek postacią.

III. Zobowiązania wobec Klientów i Partnerów Handlowych

Polityka Antykorupcyjna

Dbając o stały rozwój organizacji, o dobry wizerunek Przedsiębiorstwa oraz w trosce o zgodne z prawem relacje handlowe z Partnerami Firmy Elektryk Sp. z o.o.  przestrzega następujących zasad:

 1. Wszelkie działania handlowe prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa,       a więc z poszanowaniem obowiązujących w danym kraju przepisów                    i rozporządzeń.;
 2. Wiążące ustalenia handlowe sporządzać zawsze w formie udokumentowanej, co spowoduje uniknięcie niedomówień i nieporozumień w trakcie dalszej współpracy;
 3. Decyzje o współpracy podejmować zawsze w oparciu o fakty i ustalenia,    a jako jedyne, niepodważalne kryterium współpracy, traktować jakość oferowanych produktów i usług.
 4. Wystrzegać się przyjmowania i oferowania jakichkolwiek korzyści majątkowych, prezentów czy dodatkowych gratyfikacji pieniężnych,            a zatem wszystkiego co może mieć wpływ na podejmowanie decyzji              o współpracy.
 5. Za przestrzeganie powyższych zasad czynić odpowiedzialnymi wszystkich pracowników pracujących w Elektryk Sp. z o.o. 

Elektryk Sp. z o.o.  zobowiązuje także do sygnalizowania naruszeń tej polityki wszystkie organizacje kooperujące z Elektrykiem, zarówno dostawców jak                     i klientów. Ewentualne zgłoszenia należy przekazywać za pomocą adresu e-mail: elektryk@elektryk.net.pl  lub pod numer telefonu +48 601 217 124

Zgłoszenia naruszeń polityki przyjmuje Pełnomocnik ds. Etyki, który ma uprawnienia i kompetencje do przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg związanych z niniejszą polityką. Wszelkie zgłoszenia zostaną taktownie potraktowane przez Prezesa Zarządu oraz Właściciela Firmy.

Odpowiednie traktowanie Klientów

Klienci są dla Firmy Elektryk zawsze i w każdej sytuacji dobrem najwyższym. Każdy pracownik firmy jest zobowiązany do dbania o zadowolenie Klienta i pełne zaspokajanie jego potrzeb w zakresie działalności Elektryk sp. z o.o. Umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery, połączona z umiejętnością słuchania jest niezwykle cenna. Należy jednak pamiętać, by pozostać przy tym profesjonalistą i nie przekroczyć cienkiej granicy pomiędzy zaangażowaniem, a wchodzeniem w ludzką intymność.

Poufność informacji

Wszelkie informacje dotyczące Klientów i Partnerów Handlowych, są poufne i zakazane jest przekazywanie ich na zewnątrz. Pracownicy posiadający takowe informacje powinni je chronić w możliwie jak najlepszy sposób, aby nie zawieść zaufania jakim zostali obdarzeni. Każdy pracownik odpowiada za ochronę informacji, jakie zostały mu powierzone.

Zasady dotyczące pozyskiwania i współpracy z Partnerami Handlowymi

Partnerzy Handlowi są ważnym elementem działalności firmy, dlatego też należy dbać by zawsze mieli o Elektryk sp. z o.o. jak najlepszą opinię, by zawsze, na czas, dostarczać im niezbędne materiały i informacje oraz rozliczać się z nimi bez zwłoki.

Partnerem Handlowym Elektryk Sp. z o.o. może zostać każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem tych, których działalność i ewentualna współpraca z nami budziłaby etyczną sprzeczność. Nie należy nawiązywać współpracy z firmami czy osobami, które mogłyby zaszkodzić naszej dobrej opinii, czy też podważyć jej wiarygodność.

IV. Zobowiązania wobec pracowników i koordynatorów

Brak dyskryminacji, równe szanse

Elektryk Sp. z o.o. szanuje każdego pracownika, bez względu na jego wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie czy religię. Każdy pracujący w firmie ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad szacunku dla indywidualności współpracownika, a wszelka dyskryminacja będzie surowo karana. Również nierówne traktowanie polegające na faworyzowaniu i wywyższaniu jednych pracowników ponad innymi jest niedopuszczalne. Tylko sumienna praca, zaangażowanie oraz indywidualne predyspozycje są narzędziem do osiągnięcia sukcesu w naszej firmie i tylko one mogą być gratyfikowane.

Molestowanie seksualne, mobbing i przemoc w miejscu pracy

Wszyscy pracownicy powinni pamiętać, iż takie niedopuszczalne zachowania jak molestowanie seksualne, mobbing, czy przemoc w miejscu pracy, powinny być natychmiast zgłaszane do przełożonych. Tyczy się to nie tylko bezpośrednich ofiar, ale także świadków tych zdarzeń.

Dodatkowo, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i posądzeń o jakiekolwiek z wyżej wymienionych zachowań, należy pamiętać o wyczuciu wobec współpracowników i poszanowaniu ich indywidualnych uczuć. Nie każde zachowanie jest niestosowne celowo, musimy pamiętać, że to co dla jednych jest żartem, dla innych może być nietaktowne, a dla jeszcze innych obraźliwe. Dlatego najważniejszym jest, by zawsze rozważyć jak inni będą reagować na nasze zachowania czy wypowiedzi.

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy

Każdy pracownik firmy Elektryk ma zapewnione bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz niezwłocznego zgłaszania wypadków powstałych podczas pobytu w miejscu pracy. Również pogorszenie komfortu pracy powinno być zawsze zgłaszane w celu jego wyeliminowania.

V. Zobowiązania wobec firmy

Ochrona majątku firmy

Majątek firmy podlega ochronie i poszanowaniu, dlatego nie należy niszczyć przedmiotów stanowiących własność firmy, ale dbać o nie, odpowiednio użytkować i konserwować. Sprzęt elektroniczny oraz elektroinstalacyjny musi być użytkowany zgodnie z instrukcjami obsługi, oprogramowanie znajdujące się na komputerach należących do Elektryk Sp. z o.o. - posiadać licencje, a pojazdy wchodzące w majątek firmy - aktualne badania potwierdzające sprawność techniczną (UDT, Stacja Kontroli Pojazdów, itp). W celu ochrony własnego majątku Elektryk Sp. z o.o. posiada wewnętrzny system monitorowania pojazdów i wszelkich wymaganych przeglądów. Pracownicy zobowiązani są do dbania o powierzone pojazdy oraz wszelkie inne urządzenia. Zabronione jest instalowanie i używanie jakichkolwiek programów bez zgody osoby odpowiedzialnej za zarządzanie oprogramowaniem. Informacje będące majątkiem firmy muszą być przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwdziałających ewentualnemu ich wyciekowi czy kradzieży. Firma dopuszcza możliwość korzystania z niektórych programów w celach prywatnych, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wymiana informacji dokonywana za pomocą zasobów firmy, jest monitorowana zgodnie z obowiązującym prawem.

Rzetelność pracy.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków i nienarażania firmy na straty.

Ochrona informacji, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji

Pracownicy Elektryk Sp. z o.o.  zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli nieprzekazywania na zewnątrz żadnych informacji powziętych w firmie i o firmie, w stosunku do których w Elektryku podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić firmę Elektryk  na szkodę. Podczas trwania stosunku pracy obowiązuje całkowity zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej, która rozumiana jest nie tylko jako nieetyczna, ale jest także pogwałcenie praw panujących w firmie i podpisanych umów.

VI. Podsumowanie

Kierowanie się zasadami zamieszczonymi w niniejszym Kodeksie jest bardzo ważnym elementem pracy w naszej firmie, jakkolwiek w życiu codziennym zdarzają się sytuacje, które nie będą objęte wskazówkami. Dlatego wszyscy musimy pamiętać aby w każdej chwili kierować się zasadami jakie podpowiada nam własne dobre wychowanie i zdrowy rozsądek. Postępujmy zawsze tak abyśmy nigdy nie musieli wstydzić się za swoje uczynki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram