Kodeks ETI

Kodeks ETI - pobierz - kliknij tutaj

Podstawowy  Kodeks ETI 

 1. Dobrowolność zatrudnienia
  1. Nie używa się pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego, w tym przymusowej pracy więźniów.
  1. Nie wymaga się od pracowników składania „depozytów” ani deponowania dokumentów tożsamości u pracodawcy; pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po odpowiednim okresie wypowiedzenia. 
 2. Wolność do zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji ws. warunków zatrudnienia. 
  1. Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami. 
  1. Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych. 
  1. Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy. 
  1. W przypadkach, gdzie wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji są ograniczone przez prawo, pracodawca nie utrudnia rozwoju zastępczych środków niezależnego, swobodnego zrzeszania się i prowadzenia negocjacji, ale taki rozwój ułatwia. 
 3. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

1. Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe. 

 3.1   Pracownicy będą otrzymywać regularne udokumentowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenia takie będą przeprowadzane ponownie dla nowych i przeniesionych pracowników. 

 • Zapewniony będzie dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności. 
  • Miejsce zakwaterowania, jeśli jest ono zapewnione, ma być czyste i bezpieczne oraz zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników. 
  • Przedsiębiorstwo przestrzegające Kodeks uczyni wyższego rangą przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Przedsiębiorstwo nie będzie korzystać z pracy dzieci. 
  • Nie będzie przeprowadzana jakakolwiek nowa rekrutacja dzieci. 
  • Przedsiębiorstwo opracują wytyczne i programy zapewniające przeniesienie każdego wykrytego pracującego dziecka do odpowiedniej szkoły i umożliwiające mu kontynuowanie nauki aż do czasu, gdy przestanie być dzieckiem, lub będą uczestniczyć w takich programach i przyczyniać się do ich rozwoju; pojęcia „dziecko” i „praca dzieci” zdefiniowane są w dokumencie Zasady wdrażania Kodeksu. 
  • Dzieci i młodzieży do lat 18 nie będzie się zatrudniać do pracy w nocy ani w warunkach niebezpiecznych. 
  • Powyższe wytyczne i procedury będą zgodne z postanowieniami właściwych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
 • Wypłacanie wynagrodzenia. 
  • Płace i świadczenia dodatkowe za standardowy tydzień pracy spełniają co najmniej wymogi krajowych norm prawnych lub porównawczych norm branżowych, zależnie od tego, które z nich są wyższe. Niezależnie od tego, płaca zawsze powinna być wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb i zapewnić niejaką nadwyżkę. 
  • Wszystkim pracownikom przedstawione będą, na piśmie i w zrozumiałej formie, ich warunki zatrudnienia dotyczące płacy: przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz, w odniesieniu do szczegółów płacy za dany okres, przy każdej wypłacie. 
  • Potrącenia z wypłaty jako środek dyscyplinarny nie będą dozwolone; nie będą też dozwolone jakiekolwiek potrącenia z wypłaty nie przewidziane przepisami prawa bez wyraźnej zgody danego pracownika. Wszelkie środki dyscyplinarne powinny być udokumentowane. 
 • Nie przekraczanie czasu pracy 
  • Czas pracy jest zgodny z prawem krajowym i porównawczymi normami branżowymi, zależnie od tego, które z nich zapewniają lepszą ochronę. 
  • Niezależnie od tego, od pracowników nie będzie się wymagać regularnej pracy powyżej 48 godzin tygodniowo oraz będzie im przysługiwał średnio co najmniej 1 dzień wolny na każde 7 dni. Godziny nadliczbowe będą dobrowolne, nie będą przekraczać 12 godzin tygodniowo, nie będzie się ich wymagać regularnie oraz zawsze będzie za nie przysługiwać wyższa stawka wynagrodzenia.
 • Zakaz dyskryminacji 
  • W rekrutacji pracowników, wynagrodzeniach, dostępie do szkoleń, awansach, zwolnieniach z pracy i emeryturach nie ma dyskryminacji pod względem rasy, kasty, narodowości, religii, wieku, niepełnosprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przynależności związkowej ani przekonań politycznych. 
 • Uregulowanie stosunku pracy. 
  • Na ile tylko możliwe, każda wykonywana praca musi odbywać się na zasadach uznanego stosunku pracy przewidzianego przepisami prawa oraz praktyką danego kraju. 
  • Pracodawca nie będzie uchylał się od zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów prawa pracy bądź ustawodawstwa socjalnego i związanych z uregulowanym stosunkiem pracy poprzez stosowanie umów o podwykonawstwo lub pracę chałupniczą ani programów praktyk/szkoleń bez rzeczywistego zamiaru przekazywania umiejętności czy zapewnienia stałego zatrudnienia, ani też przez nadmierne stosowanie umów na czas określony. 
 • Zakaz nieludzkiego traktowania  
  • Obowiązuje zakaz stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby przemocy, molestowania seksualnego lub innego, używania obraźliwych wyrażeń oraz innych form zastraszania. 

…..

Postanowienia tego Kodeksu ustalają normy minimalne, nie maksymalne a Kodeks nie powinien być używany do powstrzymywania firm przed przekraczaniem tych norm. Od firm stosujących Kodeks oczekuje się działania zgodnego z obowiązującym prawem krajowym i innymi właściwymi przepisami prawa a w przypadkach, w których przepisy prawa i niniejszy Kodeks Podstawowy dotyczą tego samego zagadnienia oczekuje się od firm stosowania środka zapewniającego lepszą ochronę.  …..

Uwaga: Dołożyliśmy starań, aby tłumaczenie Kodeksu ETI i Zasad Wdrożenia było tak dokładne jak to możliwe. Jednakże proszę pamiętać, że oba dokumenty w wersji angielskiej powinny być traktowane jako dokumenty obowiązujące. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram