[EU] zapytanie ofertowe nr 2/2016 „Budowa”

logo unijne

Kalisz, dnia 15.07.2016

Zamawiający:
Elektryk Sp. zoo
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP618-21-00-494

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pn.  „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma Elektryk Sp. Z o.o. ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór Generalnego Wykonawcy następującego elementu projektu:

1.Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną. Planowane prace budowlane na działce o numerze ewidencyjnym 20/2, 20/3, 20/4, 21/13 (obręb 41), położona w Kaliszu, ul. Dobrzecka 72, Gmina Kalisz

Zakres planowanych prac:

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną.

Inwestycja zakłada rozbudowę obecnego budynku przy ul. Dobrzeckiej 72. Dobudowana część będzie miała 610 m kw powierzchni użytkowej, która będzie podzielona na 3 kondygnacje:

 • Z uwagi na uksztaltowanie terenu (położenie na wzniesieniu), możliwe jest wykonanie części piwnicznej – powierzchnia – 157 m kw, z czego część produkcyjno – magazynowa to 106 m kw.
 • Parter – o łącznej powierzchni 236 m kw, z czego część produkcyjna – 105 m kw.
 • Piętro – o łącznej powierzchni użytkowej 216 m kw, z czego część produkcyjna to 148 m kw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt Budowlany dostępny w siedzibie Zamawiającego: Elektryk Sp. z o.o. ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz. Każdy potencjalny oferent ma możliwość osobistego wglądu do Projektu Budowlanego  w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Józefem Pilarczykiem – Prokurent, telefon komórkowy: 601 760 561 / telefon stacjonarny: 62 500 10 50, e-mail:jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny usługi. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

1.1 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót w ramach Generalnego Wykonawstwa:

 • koszty robocizny i inne osobowe
 • koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych
 • koszty sprzętu transportu i narzędzi
 • koszty podwykonawców
 • koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
 • koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych i sanitarnych
 • koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy
 • koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk
 • koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.
 • Inne koszty nie wymienione wyżej niezbędne do kompletnego wykonania robót.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45262700-8 Przebudowa budynków

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2017

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Wykażą i udokumentują doświadczenie w wykonaniu minimum 2 podobnych inwestycji w potwierdzonych referencjami w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.
 5. Potwierdzający gotowość rozpoczęcia prac budowlanych w ramach Generalnego wykonawstwa od dnia 05.08.2016
 6. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 • Uzupełniony kosztorys stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca jest gotowy do rozpoczęcia prac budowlanych od dnia 05.08.2016

3) Złożenie kopii referencji potwierdzających doświadczenie w wykonaniu minimum 2 podobnych inwestycji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami (wypełniony kosztorys stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego) i  oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu Oferenta wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty   kompletne.

Sposoby składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: elektryk@elektryk.net.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31 lipca 2016

 

 • Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą przyjęte i  będą oferentom zwracane bez otwierania.
 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający bez zbędnej zwłoki powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Józef Pilarczyk
mail.: Jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl
tel.kom.: +48 601 760 561

Paulina Pilarczyk – Wcisłek
mail.: paulina.pilarczyk@elektryk.net.pl
tel. kom.: +48 601 217 124 

 

 1. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Kryteria oceny ofert:

 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Elektryk Sp z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Elektryk Sp z o.olub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Elektryk Sp z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Elektryk Sp z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie lub  formularzu ofertowym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

 1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

 

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. Z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego
error: Content is protected !!