[EU] Zapytanie ofertowe 9/2017 Zakup linii do prefabrykacji rozdzielnic – ponowienie

logo unijne

Kalisz, dnia 12.05.2017

Zamawiający:
Elektryk Sp. zoo
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017

W związku realizacją projektu pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma Elektryk Sp. Z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup linii do prefabrykacji rozdzielnic do 5000A – 1 szt.

 

1.Przedmiot zamówienia:Linia do prefabrykacji rozdzielnic do 5000A – 1 szt.

Oferowana cena w zał. nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego, musi obejmować urządzenia z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie).
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania zamówienia w tym transport, uruchomienie oraz cykl szkoleń dla pracowników.
Przedmiotem zamówienia jest Linia do prefabrykacji rozdzielnic do 5000A – 1 szt. Nabywane w ramach linii zespoły robocze i urządzenia powinny współpracować ze sobą i być powiązane funkcjonalnie w zestaw technologiczny, który jest kompletny (posiada wszystkie elementy niezbędne do jego funkcjonowania).

W skład linii do prefabrykacji rozdzielnic do 5000A wchodzą następujące urządzenia i zespoły robocze o minimalnych parametrach wskazanych poniżej:

 1. Urządzenia do obróbki szyn prądowych aluminiowych i miedzianych (stacjonarne):

Stacjonarne urządzenie do obróbki szyn prądowych o następujących parametrach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):

 • Obrabiany materiał: miedź, aluminium
 • Wykonywane operacje: wyginanie, cięcie, otworowanie, etażowanie szyn prądowych, możliwość wciskania nakrętek
 • Wymiary obrabianych szyn: 12×120 mm
 • Zakres gięcia: od 0° do 90°
 • Otworowanie: minimalny zakres średnic od 7 do 21 mm
 • Ciśnienie oleju: max. 650 bar
 • Sterowanie elektroniczne za pomocą obracanego panelu dotykowego, z instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim
 • Elektroniczny kontroler gięcia
 • Elektroniczny układ pomiarowy; czułość liniałów do ustawiania szyny: min 0,1 mm
 • Wykonywanie operacji bez gratu
 • Wykonywanie operacji bez deformacji obrabianej szyny
 • Z wyłącznikiem krańcowym gwarantującym powtarzalność operacji gięcia i etażowania
 • Głowica otworująca z możliwością regulacji wysokości ( dokładność min. 0,2 mm)
 • Z napędem hydraulicznym w zestawie
 • Temperatura pracy: minimalny zakres od 10 do  40°
 • Masa: max 400 kg
 • Wymiary ( DxSxW): max 1500 mm x1000 mm x1500 mm.

Urządzenie stacjonarne do wycinania otworów w stali zwykłej i szlachetnej o następujących parametrach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):

 • Grubość stali zwykłej: do 2 mm
 • Grubość stali szlachetnej: do 2 mm
 • Możliwość wycinania otworów w tworzywach sztucznych o grubości od 2 do 3 mm
 • Wycinanie bez wykonywania otworu wstępnego
 • Zakres wycinanych otworów okrągłych: minimalny zakres od 16 do 60 mm
 • Wyposażone we wskaźnik laserowy
 • Z liniałami w osi X i Y, wyposażonymi w blokady
 • Siła nacisku: min. 52 kN
 • Z wbudowaną pompą lub do podłączenia do pompy o ciśnieniu max. 650 bar
 • Waga: max. 350 kg
 • Wymiary ( DxSxW): max 1100 mm x 900 mm x 1700 mm
 1. Urządzenie do obróbki szyn prądowych aluminiowych i miedzianych (przenośne):

Przenośne urządzenie do obróbki szyn prądowych, o następujących parametrach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):

 • Obrabiany materiał: miedź i aluminium
 • Wykonywane operacje: wyginanie, cięcie, otworowanie, etażowanie szyn prądowych, możliwość wciskania nakrętek
 • Wymiary obrabianych szyn: 12×120 mm
 • Zakres gięcia: od 0° do 90°
 • Otworowanie: minimalny zakres średnic od 7 do 21 mm
 • Ciśnienie oleju: max. 650 bar
 • Wykonywanie operacji bez gratu
 • Z wyłącznikiem krańcowym gwarantującym powtarzalne gięcie
 • Liniał z regulacją , min 150 mm, dokładność do 1 mm
 • Wskaźnik kąta gięcia z regulacją, rozdzielczość podziałki min. 4 °
 • Do podłączenia do przenośnej pompy 650 bar o wydajności min. 0,3 l/min i wydajności akumulatora min. 8 Ah
 • Temperatura pracy: minimalny zakres temperatur pacy od. -5° do 45°
 • Waga: max 60 kg
 • Wymiary (DxSxW): max 600 mm x 600 mm x 450 mm

 

 1. Urządzenie do obróbki przewodów prądowych aluminiowych i miedzianych (stacjonarne):

Stacjonarne urządzenie do obróbki przewodów prądowych, o następujących parametrach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):

 • Obrabiane przewody: miedź i aluminium
 • Głowica prasująca z mechanizmem zatrzaskowym do końcówek i złączek kablowych do 300 m2
 • Możliwość przeformowywania na okrągło żył kabli Al sektorowych do 185 mm 2
 • Siła zacisku: min 60 kN
 • Waga głowicy: max 2,8 kg
 • Zestaw z pompą o maksymalnym ciśnieniu 650 bar
 • Wydajność: min. 0,6 l/min
 • Moc silnika: min. 1,2 kW
 • Z przewodem o długości min. 2 m
 • Waga: max. 45 kg
 • Wymiary ( DxSxW): max. 550 mm x400 mm x700 mm

 

 1. Urządzenia do obróbki przewodów prądowych aluminiowych i miedzianych (przenośne):

Przenośne urządzenia do obróbki przewodów o następujących parametrach:

 1. Do zaciskania końcówek i złączek na kablach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):
 • Obrabiane przewody: miedź i aluminium
 • Obrotowa ( min. 330°) głowica z mechanizmem zatrzaskowym
 • Zakres zaprasowywanych końcówek i złączek kablowych: do 300 m2
 • Możliwość przeformowywania na okrągło żył kabli Al sektorowych do 185 mm 2
 • Zaprasowywanie końcówki w czasie nie dłuższym niż 6 sekund
 • Z napędem akumulatorowym
 • Z systemem sprawdzającym poprawność zaprasowania i ilość wykonanych cykli
 • Wyposażone w kontrolkę sygnalizującą wymagany przegląd
 • Wyposażone w diodę pokazującą stopień naładowania baterii
 • Urządzenie powinno zawierać zapasowy akumulator
 • Siła zacisku: min. 65 kN:
 • Waga: max. 4,3 kg

 

 1. Do wycinania otworów w blachach – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):
 • Zakres wycinanych otworów okrągłych: zakres minimalny od 16 do 60 mm
 • Możliwość wycinania otworów kwadratowych o boku do 65 mm
 • Grubość stali zwykłej: do 2 mm
 • Grubość stali szlachetnej: do 1,5 mm
 • Z napędem akumulatorowym
 • Głowica dwuprzegubowa, obrotowa o min. 180°
 • Automatyczny powrót po wykonaniu otworu
 • Siła zacisku: min. 35 kN
 • Waga: max. 3,5 kg

 

 1. Do cięcia kabli – 1 komplet (komplet musi zawierać elementy pozwalające spełnić poniższe wymagania):
 • Cięte przewody: miedź i aluminium
 • Średnica zewnętrzna kabla do 40 mm
 • Obrotowa głowica ( min. 270 °)
 • Z systemem rejestrującym cykle pracy urządzenia
 • Z systemem kontroli prawidłowego cięcia
 • Z automatycznym wyłącznikiem
 • Waga: max. 5,5 kg

 

Parametry planowanych do zakupu  elementów zestawu muszą być równoważne lub lepsze od parametrów wskazanych powyżej.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
42650000-7 Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 09.06.2017r.

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
 5. Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty
 • Cenę netto i brutto

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 6. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

3) Złożenie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania zamówienia w tym transport, uruchomienie oraz cykl szkoleń dla pracowników.

Sposoby składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: pilarczyk@elektryk.net.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.05.2017r.

 

 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Paulina Pilarczyk – Wcisłek
Paulina.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601217124   
 

Józef Pilarczyk
Jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601 760 561
 

 1. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert)

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

 

               C min

A n = —————– x 100 x 55%

                 C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

 A n – ilość punktów przyznana ofercie

55% 55
b) okres gwarancji  w miesiącach

Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Gwarancja: do 12 miesięcy włącznie – 0 Pkt
 • Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie) -10 pkt.
 • Gwarancja: powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy (włącznie)– 20 pkt.
 • Gwarancja: powyżej 36 miesięcy -30 pkt.
30% 30
c)    Serwis coroczny w okresie gwarancji:

·         TAK- 15 pkt

·         NIE – 0 pkt.

15% 15

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Elektryk Sp z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Elektryk Sp z o.olub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Elektryk Sp z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Elektryk Sp z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie lub  formularzu ofertowym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego
 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy np. terminów realizacji zamówienia, warunków płatności  spowodowanych  czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
 • Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie

 

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. Z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Elektryk Sp. Z o. o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania / zmian całości lub części zapytania ofertowego
 • Wszelkie zamówienia i umowy związane z zapytaniem ofertowym muszą być podpisywane na wzorach dokumentów Elektryk Sp. z o.o.

 

error: Content is protected !!