[EU] zapytanie ofertowe 7/2016 – Zakup urządzeń biurowych

logo unijne

Kalisz, dnia 20.12.2016

Zamawiający:
Elektryk Sp. zoo
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

 

W związku realizacją projektu pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” (umowa nr RPWP.01.05.02-30-0418/15-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma Elektryk Sp. Z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup urządzeń biurowych:

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

 1. kserokopiarka – 1szt.:
 • format A0,
 • zintegrowany skaner A0,
 • druk w cmyk,
 • obsługa systemu typu windows 10,
 • port sieciowy,
 • pobieranie papieru z rolki,
 • ilość wkładów z atramentem – 4,
 • minimalna wielkość kropli 12 pl (black), 5,5 pl (cyan, magenta, yellow),
 • minimalna grubość linii 0,02 mm,
 • precyzja linii ±0,1 %,
 • standardowa pamięć min. 1024 MB,
 • udźwig rolek do 4,1 kg,
 • poziom hałasu, max 65 dB
 1. komputer stacjonarny -1 szt.:
 • procesor typu intel i5 lub i7,
 • karta graficzna DDR5 2Gb zdolna obsługiwać płynnie najnowsze pakiety typu CAD, ADOBE, COREL i inne zaawansowane programy projektowe,
 • pamięć RAM min. 16Gb DDR4,
 • zasilacz 650W,
 • obudowa typu midi lub mini tower,
 • dysk twardy min. 7200 rpm 500Gb,
 • system operacyjny typu windows 10 64bit,
 • płyta główna zdolna obsłużyć powyższe,
 • nagrywarka DVD,
 • czytnik kart SD, MMC, microSD, MS, XD,
 • bezprzewodowa klawiatura,
 • mysz typu KENSINGTON ORBIT TRACKBALL WITH SCROLL RING,
 • monitor powyżej 21’.
 1. Laptop -1 szt.:
 • laptop konwertowalny,
 • system operacyjny typu windows 10 64bit;
 • procesor typu Intel i5;
 • 8Gb RAM DDR4,
 • ekran dotykowy,
 • przekątna ekranu około 13-15cali;
 • WI-FI; Bluetooth;
 • kamera powyżej 720p,
 • karta graficzna typu INTEL full HD lub INTEL HD;
 • rozszerzona bateria extended o dłuższym działaniu,
 • dołączony rysik pojemnościowy do ekranu,
 • dysk twardy równy lub powyżej 500GB;
 • reprezentacyjna obudowa w kolorach, np.: srebrnym, granatowym metalik lub czarny metalik,
 • podświetlana klawiatura
 1. Długopis cyfrowy z oprogramowaniem – 4szt.:
 • długopis digitalizujący,
 • współpraca z systemem typu Windows 10 64bit,
 • funkcje skanowania: pismo odręczne i szkice,
 • interfejsy: Bluetooth i USB,
 • rodzaj skanera: pióro digitalizujące,
 • obsługa APEK,
 • papier mikrodrukiem w zestawie,
 • oprogramowanie pozwalające w czasie rzeczywistym na przenoszenie tekstu pisanego do formy cyfrowej na komputerze,
 • ładowanie akumulatora pióra za pomocą przewodu USB

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Pakiety oprogramowania do odwzorowywania –  48326000-9

System obrazowania i archiwizacji – 48329000-0

Cyfrowy system odwzorowujący – 48326100 – 0

Cyfrowe urządzenia powielające – 30121430 – 6

Komputery przenośne – 30213100-6

Komputer biurkowy – 30213300-8

kserokopiarki – 30121300-6

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2016

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
 5. Przedłożenie specyfikacji technicznej poszczególnych urządzeń.

 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 

1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 • Cenę netto i brutto
 • Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeń.

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

 

Sposoby składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: pilarczyk@elektryk.net.pl

 

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27 grudnia 2016

 

 • Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą przyjęte i  będą oferentom zwracane bez otwierania.
 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Józef Pilarczyk

Jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl

Tel kom 601 760561

Paulina Pilarczyk – Wcisłek

Paulina.pilarczyk@elektryk.net.pl

Tel kom 601217124   

 

 1. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert)

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

 

               C min

A n = —————– x 100 x 80%

                 C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

 A n – ilość punktów przyznana ofercie

80% 80
b) okres gwarancji  w miesiącach

Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Gwarancja:12 miesięcy i mniej – 0 Pkt
 • Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie -10 pkt.
 • Gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.
20%  

 

 

 

 

 

20

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Elektryk Sp z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Elektryk Sp z o.olub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Elektryk Sp z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Elektryk Sp z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie lub  formularzu ofertowym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy np. terminów realizacji zamówienia, warunków płatności  spowodowanych  czynnikami zewnętrznymi.

 

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. Z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Elektryk Sp. Z o. o.. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego

 

error: Content is protected !!