[EU] zapytanie ofertowe 4/2016 „zakup urządzeń pomocniczych”

logo unijne

Kalisz, dnia 23.08.2016

Zamawiający:
Elektryk Sp. zoo
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP618-21-00-494

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

 W związku realizacją projektu pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” (umowa nr RPWP.01.05.02-30-0418/15-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma Elektryk Sp. Z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

 

1.Przedmiot zamówienia:
Zakup urządzeń pomocniczych (4szt.):
1.Fabrycznie nowy podnośnik przegubowy o napędzie elektrycznym min 12m
2.Fabrycznie nowy podnośnik przegubowy o napędzie elektrycznym min 14,5m
3.Fabrycznie nowy podnośnik nożycowy o napędzie elektrycznym 7.7m
4.Fabrycznie nowy podnośnik nożycowy o napędzie elektrycznym 13,8m

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Fabrycznie nowy podnośnik przegubowy o napędzie elektrycznym min 12m – 1szt.

Wysokość robocza min. 12 m
Wysokość platformy mi.n 10 m
Wysięg boczny min. 5.5 m
Udźwig min. 200 kg
Długość max. 5.4 m
Szerokość max. 1.5 m
Wysokość max. 2.1 m
Dopuszczalny kąt przechyłu 3 °
Ogumienie niebrudzące

————————————————————————

2.Fabrycznie nowy podnośnik przegubowy o napędzie elektrycznym min 14,5m – 1szt.

Wysokość robocza min. 14.5 m
Wysokość platformy min. 12.5 m
Maksymalny zasięg min. 7.6 m
Maksymalny udźwig min. 200 kg
Długość max. 6.7 m
Szerokość max. 1.55 m
Wysokość max. 2.1 m
Dopuszczalny kąt przechyłu 3 °
Ogumienie niebrudzące

—————————————————–

3.Fabrycznie nowy podnośnik nożycowy o napędzie elektrycznym 7.7m – 1szt.

Wysokość robocza min. 7.7 m
Wysokość platformy min. 5.7 m
Maksymalny udźwig min. 220 kg
Długość platformy min. 1.7 m
Długość platformy – po rozłożeniu min. 2.5 m
Szerokość platformy min. 0.7 m
Wysokość transportowa (z barierkami) max. 2 m
Szerokość max. 0.8 m
Długość max. 2 m
Dopuszczalny kąt przechyłu
Ogumienie niebrudzące

—————————————-

1.Fabrycznie nowy podnośnik nożycowy o napędzie elektrycznym 13,8m – 1szt.

Wysokość robocza min. 13.8 m
Wysokość platformy min. 11.8 m
Maksymalny udźwig min 350 kg
Długość platformy min. 2.3 m
Długość platformy – po rozłożeniu min. 3.2 m
Szerokość platformy min. 1.6 m
Wysokość transportowa (z barierkami) max. 2.8 m
Szerokość max. 1.7 m
Długość max. 3 m
Dopuszczalny kąt przechyłu  3°
Ogumienie niebrudzące

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):
42415110-2 Wózki widłowe

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 19 października 2016
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz

3. Warunki udziału w postępowaniu:
 Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
 5. Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzenia

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 • Cenę netto i brutto
 • Specyfikacje potwierdzającą spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzenia.

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu Oferenta wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Sposoby składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: elektryk@elektryk.net.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 8 września 2016

Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą przyjęte i  będą oferentom zwracane bez otwierania.

 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający bez zbędnej zwłoki powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 5. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Józef Pilarczyk
Jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601 760561

Paulina Pilarczyk – Wcisłek
Paulina.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601217124

6. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

7. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofer)

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

 

               C min

A n = —————– x 100 x 80%

                 C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

 A n – ilość punktów przyznana ofercie

80% 80
b) okres gwarancji  w miesiącach

Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Gwarancja:12 miesięcy i mniej – 0 Pkt
 • Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie -10 pkt.
 • Gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.
20%  20

8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Elektryk Sp z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Elektryk Sp z o.olub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Elektryk Sp z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Elektryk Sp z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie lub  formularzu ofertowym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

 9. Warunki dokonania zmiany umowy:

 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy np. terminów realizacji zamówienia, warunków płatności  spowodowanych  czynnikami zewnętrznymi.

 Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. Z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Elektryk Sp. Z o. o.. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego
error: Content is protected !!