[EU] Zapytanie ofertowe 10/2017 zakup zestawu przyrządów pomiarowych

logo unijne

 

Kalisz, dnia 28.03.2017r.

 

Zamawiający:
 Elektryk Sp. Z o. o.
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
 NIP 618-21-00-494


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2017

 W związku realizacją projektu pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma Elektryk Sp. Z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup zestawu przyrządów pomiarowych:

 

1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu przyrządów pomiarowych do sprawdzania parametrów elektrycznych. 
 W skład zestawu wchodzą:

 1. Analizator jakości zasilania – 1kpl.

– klasa A, zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30
– FFT napięć i prądów do 10kHz
– rejestracja ciągła ponad 3500 parametrów
– rejestracja przebiegów oscyloskopowych i 10ms RMS
– analiza obciążeń; pomiar energii
– rejestracja sygnałów sterujących RCS
– 600V CAT IV / 1000V CAT III oraz IP 65
– komplet musi zawierać: Cęgi „cewka Rogowskiego” 4 sztuki – o parametrach minimalnych: 3000A, długość 60 cm

 

 1. Lokalizator kabli – 1kpl.

– funkcje pomiaru prądu, napięcia oraz rezystancji
– szeroki wybór częstotliwości, włączając tryby identyfikacji instalacji: typu SD (Signal Direction) oraz typu SiS (signal Select)
– automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
– zabudowana antena nadawcza
– IP54
– komplet musi zawierać: klamrę nadawczą typu SIS-SD, kabel zasilania zewnętrznego +12V do generatora, zasilacz sieciowy 230V/12V DC do zasilania generatora tx, miniaturową antenę odbiorczą typu SIS.

 

 1. Miernik małych rezystancji – 1 kpl.

– IP54
– możliwość pomiarów z wysoką lub niską mocą
– rozdzielczość 0.01 mOhm
– automatyczne wyłączanie zasilania
– podświetlenie
– wbudowany akumulator
– walizka w komplecie
– zabezpieczenie wejścia do 600 V
– komplet musi zawierać: zestaw przewodów pomiarowych z chwytakami Kelvina.

 

 1. Miernik impedancji pętli zwarcia – 1 kpl.

– pomiar z rozdzielczością 0,1 mΩ
– pomiar prądem rzędu 150 A przy 230 V; maksymalnie 280 A przy 440 V lub pomiary prądem rzędu 23 A przy 230 V, maksymalnie 42 A przy 440 V
– pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V i 230/400 V o częstotliwościach 45…65 Hz,
– możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny,
– rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego,
– metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar 150/280 A).
– możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych (pomiar 23/42 A),
– pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).
– pomiar napięć przemiennych 0…440 V
– pamięć ponad 100 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.
przyrząd musi spełniać wymagania normy PN-EN 61557.
 

 1. Miernik rezystancji izolacji – 1 kpl.

– funkcja automatycznego rozładowania obiektów po badaniu
– pomiar rezystancji izolacji do 20 TΩ,
– napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…5000 V dla (50…1000 V co 10 V, 1…5 kV co 25 V),
– ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
– samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
– akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
– ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 99’59’’,
– odmierzane czasy pomiaru T1 , T2  i T3  dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,
– pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
– wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
– prąd pomiarowy 1,2 mA,  3 mA lub 5 mA,
– pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
– pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
– zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
– obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),
– pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,
– pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy WASONT1),
– pomiar napięciem schodkowym (SV),
– pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),
– lokalizacja uszkodzenia (dopalanie).
– komplet musi zawierać: sondę do pomiaru rezystancji podłóg i ścian

 

 1. Tester okablowania i sieci – 1 kpl.

– testowanie okablowania zakończonego RJ11 / RJ45 / F / BNC
– graficzna mapa połączeń wskazująca usterki: zwarcia, przerwy, zamienione żyły, pary rozdzielone.
– sygnalizacja akustyczna zakończenia testu. Różne dźwięki dla Pass i Fail.
– zapis pomiarów w urządzeniu i przenoszenie do PC.
– aplikacja komputerowa do urządzenia. Komunikacja z urządzeniem poprzez kartę sieciową.
– funkcja PING – weryfikacja osiągalności urządzeń w sieci Ethernet. Tryb manualny lub DHCP.
– zmiana wielkości ramki dla funkcji PING.
– funkcja HUB FLASH – miganie diodą „status link” Hub’a/Switch’a do którego podłączony jest testowany przewód.
– test sieci Ethernet w trybie statycznego lub dynamicznego (DHCP) pozyskiwania adresów IP.
– wyświetlanie listy aktywnych urządzeń znalezionych w sieci. Adresy IP i nazwy.
– test i pomiar zasilania PoE zgodnego ze standardem 802.3af.
– pomiar długości kabla metodą TDR
– podświetlany wyświetlacz LCD.
– wbudowany generator tonów / sygnału akustycznego dużej mocy.
– współpraca z maksymalnie 32 jednostkami zdalnymi. Możliwość programowania numeru jednostki zdalnej.
– zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jednostki głównej i zdalnych do 100V
– menu testera przynajmniej w języku angielskim
– komplet musi zawierać: 4 zdalne jednostki do testera

 

 1. Miernik pojemności kondensatorów – 1 szt.

– zakres pomiaru pojemności: 0,1p…200p/2n/20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF
– dokładność pomiaru pojemności: ±(0,5% + 1 cyfra)
– regulacja zera w zakresie ±20pF
– wskaźnik niskiego poziomu baterii

 

 1. Miernik wielofunkcyjny I – 1 szt.

Pomiary impedancji pętli zwarcia:
– pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,001 Ω prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
– zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,
– pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
– automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
– pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodów o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT),
– wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.

 

Pomiary wyłączników różnicowych:
– pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
– funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika
– funkcja wyboru kształtu przebiegu wymuszanego prądu upływu: sinusoidalny, jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny, jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
– pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
– pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
– pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
– wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
– możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
– pomiary dla napięcia 95…270 V.

 
Pomiary rezystancji izolacji:
– napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
– pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
– możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
– zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
– samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
– automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C,
– akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
 

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
– pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
– pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
– autokalibracja przewodów pomiarowych
– możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
 
Pomiary rezystancji uziemienia:
– pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
– pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,
– pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.
 
Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.
Pomiar natężenia oświetlenia.
Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40, współczynników THD.
Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.
Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru) z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.
Zasilanie z  akumulatora.
 

 1. Miernik wielofunkcyjny II – 1 kpl.

wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji kabli energetycznych napięciem 2500V
 
Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
– pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym)
– rezystor zwarciowy Rzw=10 Ω,
– zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,
– pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30 mA bez ich zadziałania,
– automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
– pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz..
 
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
– pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
– funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika
– funkcja wyboru kształtu przebiegu wymuszanego prądu upływu: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
– pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
– pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
– pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
– wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
– możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
– pomiary dla napięcia 95…270 V.
 
Pomiary rezystancji izolacji:
– napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V oraz 2500 V
– pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
– ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6…600 s,
– wyliczanie 2 współczynników absorpcji,
– zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
– samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
– automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,
– akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
 
Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
– pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
– pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),
– autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
 
Pomiary rezystancji uziemienia:
– pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
– wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60 Hz.
 
Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Sprawdzanie kolejności faz.
Sygnalizacja wysokiego napięcia na złączach miernika (żółta dioda).
Pamięć min. 600 rekordów, transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) – czas pomiaru zapisywany do pamięci.
Zasilanie z baterii lub akumulatora.
Spełnione wymagania normy PN-EN 61557.
– komplet musi zawierać: adapter umożliwiający wykonywanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych, taki jak Adapter auto-iso 2500 SONEL, futerał do powyższego miernika.
 

 1. Miernik natężenia oświetlenia – 1 szt.

– maksymalna rozdzielczość pomiaru światła 0,01 lx (0,001 fc),
– funkcja Data-hold służąca zatrzymywaniu wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie,
– brak konieczności stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła, dopasowanie czułości spektralnej gwarantujące prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania,
– funkcja zatrzymania wartości szczytowej (Peak-hold) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania dłuższym niż 0,1 s  i krótszym niż 1 s,
– automatyczne wyłączenie zasilania po 5, 10 lub 15 minutach lub wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania,
– pomiary wartości maksymalnych i minimalnych MIN MAX,
– odczyty względne REL,
– złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem.
– min. pięć zakresów pomiarowych,
– zapis do pamięci min 600 wyników, które mogą zostać odczytane w mierniku lub komputerze,
– rejestrator danych o możliwości zapisu min 10000 wartości z możliwością odczytu w PC.
 

 1. Kamera termowizyjna – 1 szt.

– rzeczywistej rozdzielczość termiczna (radiometryczna) 160×120
– wbudowany obiektyw standardowy z opcjonalnymi szerokokątnym i teleobiektywem,
– menu w języku polskim,
– szczegółowa instrukcja w języku polskim,
– min. wyświetlacz 3,6”, 640 * 480,
– pełna wersja oprogramowania w języku polskim bez ograniczeń stanowisk wraz z aktualizacją oprogramowania na stronie www,
– świadectwo wzorcowania
– zgodność ze standardem EN61326-1.
– funkcja łączenia obrazu rzeczywistego i termicznego z regulowanym poziomem przenikania
– rejestracja do pamięci wewnętrznej lub na wymienną kartę SD
– rejestracja filmów w podczerwieni bezpośrednio do komputera.
 

 1. Multimetr – 1 szt.

– pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, pętli prądowej 4-20mA, rezystancji, temperatury
– pomiar napięcia DC w zakresie 0,001m…500m/5/50/500/1000V z dokładnością ±(0,04% + 2 cyfry)
– pomiar napięcia AC w zakresie 0,001m…500m/5/50/500/1000V z dokładnością ±(0,8% + 20 cyfr)
– pomiar prądu DC w zakresie 0,01µ…500µ/5000µ/50m/500m/5/10A (20A przez 30 sek.) z dokładnością ±(0,1% + 20 cyfr)
– pomiar prądu AC w zakresie 0,01µ…500µ/5000µ/50m/500m/5/10A (20A przez 30 sek.) z dokładnością ±(0,7% + 50 cyfr)
– pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS AC
– pomiar rezystancji w zakresach 0,01…500/5k/50k/500k/5M/50MΩ, z dokładnością ±(0,07% + 2 cyfry)
– pomiar pojemności w zakresach 10p…50n/500n/5µ/50µ/500µ/9999µF z dokładnością ±(0,8% + 3 cyfry)
– pomiar częstotliwości w zakresach 5…200kHz (sinus), 5…2MHz (logika), z dokładnością ±(0,002% + 4 cyfry)
– pomiar temperatury w zakresie -50…1000°C z dokładnością ±(0,3% + 1 cyfra)
– pomiar Współczynnik wypełnienia w zakresie 0.1…99.9% z dokładnością 3c/kHz + 2 cyfry
– pomiar pętli prądowej w zakresie 4-20mA 0…100%
– pomiar dBm w zakresie -11.76…54.25dBm
– test diody 0,8mA, 3,5V
– test ciągłości obwodu poprzez sygnał akustyczny dla R<20Ω
– Interfejs typu RS232
– zgodność z normą EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
– zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.
 

 1. Cyfrowy miernik cęgowy – 1 szt.

– pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) do 1500 A i stałego do 2000 A.
– pomiar początkowego prądu rozruchowego – funkcja INRUSH.
– pomiar napięcia stałego do 1000 V i przemiennego (TRUE RMS) do 750 V.
– pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń (dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu, dla wartości mniejszej od 30 Ω).
– pomiar pojemności.
– pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).
– pomiar częstotliwości.
– pomiar cyklu roboczego (wypełnienia).
– test diod.
– izolowane szczęki pomiarowe,
– automatyczny wybór zakresów pomiarowych,
– funkcja „HOLD”, umożliwiająca zapamiętanie wyniku na wyświetlaczu,
– podświetlany wyświetlacz LCD,
– funkcja „DC ZERO” tryb pomiaru względnego dla prądu stałego, możliwość zerowania przyrządu w dowolnym momencie i powrotu do pomiaru w trybie bezwględnym,
– zapamiętywanie wartości minimalnych i maksymalnych,
– wskazanie przekroczenia zakresu,
– auto wyłączanie.
– zgodność z normami: CAT IV 600 V wg PN-EN 61010 – 1,
 

 1. Miernik tester wskaźnik napięcia – 12 szt.

– pomiar AC/DC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
– dokładność pomiaru ± (3% +5)
– test połączenia (przewodność sygnalizowana akustycznie oraz optycznie)
– automatyczny wybór zakresu
– wykrywanie polaryzacji
– wykrywanie zwarcia
– zgodność z normami: IEC61010 oraz IEC61243-3
 

 1. Miernik uniwersalny – 8 szt.

– pomiar napięcia DC w zakresach: 400mV/4V/40V/400V/500V
– pomiar napięcia AC w zakresach:: 4V/40V/400V/500V
– pomiar prądu DC w zakresach: 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A
– pomiar prądu AC w zakresach: 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A
– pomiar rezystancji w zakresach: 400/4k/40k/400k/4M/40M Ohm
– akustyczny tester ciągłości
– test diod
– test tranzystorów hfe
– impedancja wejściowa do pomiaru napięcia DC ok. 10M ohm
 

 1. Miernik cęgowy – 6 szt.

– pomiar napięcia DC w zakresach: 200mV/2V/20V/200V/600V
– pomiar napięcia AC w zakresach: 2V/20V/200V/600V
– pomiar prądu AC w zakresach: 2A/20A/200A/400A
– pomiar rezystancji: 20M Ohm
– akustyczny tester ciągłości
– test diod
– zatrzymanie ostatniego wyniku (HOLD)
 

 1. Tester kolejności faz – 6 szt.

– równoczesne wskazywanie obecnych faz
– zgodność z normą CAT III 400 V
– wskaźnik kolejności faz
– fazomierz wraz z kablami
– klasa ochrony 2
– stopień ochrony IP64
– napięcie przemienne maks. 400 V
 

 1. Próbnik linii połączeń – 2 szt.

– wskazanie LED
– pomiar napięcia w zakresie AC 400-690V
– wskazanie następstw faz
– wskazanie napięcia faz
– stopień ochrony min IP 30
 
 
Parametry planowanych do zakupu  elementów zestawu muszą być równoważne lub lepsze od parametrów wskazanych powyżej.
 

Wspólny słownik zamówień (CPV):
38552000-9- Mierniki elektroniczne
 
 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 kwietnia 2017r.

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
 5. Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 • Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 6. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 
3) Złożenie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.
 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
 
Sposoby składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: pilarczyk@elektryk.net.pl

 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 04.04.2017r.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
 

 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Józef Pilarczyk
Jozef.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601 760561
Paulina Pilarczyk – Wcisłek
Paulina.pilarczyk@elektryk.net.pl
Tel kom 601217124   
 

 1. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert)
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

 

               C min

A n = —————– x 100 x 80%

                 C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

 A n – ilość punktów przyznana ofercie

80% 80
b) okres gwarancji  w miesiącach

Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Gwarancja: do 12 miesięcy włącznie – 0 Pkt
 • Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie) -10 pkt.
 • Gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.
20%  

 

 

 

 

 

20

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Elektryk Sp z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Elektryk Sp z o.olub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Elektryk Sp z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Elektryk Sp z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie lub  formularzu ofertowym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego
 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy np. terminów realizacji zamówienia, warunków płatności  spowodowanych  czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
 • Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie

 

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Elektryk Sp. Z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Elektryk Sp. Z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Elektryk Sp. Z o. o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego
 • Wszelkie zamówienia i umowy związane z zapytaniem ofertowym muszą być podpisywane na wzorach dokumentów Elektryk Sp. z o.o.
error: Content is protected !!